Detaylar, Kurgu ve Pasaport tercümesi ne kadar?

Antrparantez firmam?zdan bu dillerin haricinde ?u alanlarda da tercüme ücretleri dair veri alabilirsiniz. Tercüme Ofisi olarak verdi?imiz öbür belirli mebdel? hizmetler ise ?unlard?r.Harç y?ll?k olarak hesaplan?r, bir y?ldan çokça olan her sene kar?nin ilave olarak yar? harç kar???r.Y?l kesirleri tam kadir olunur.Gayrimenkullerin de?erleri

read more

Özbekçe sözlü tercüman A Gizli Silah

Ivedi çeviri yapan yeminli tercümanlar?m?z uzmanl?klar?n?n bulunmu? oldu?u dili as?l dilleri gibi bilici, uzun y?llar süresince deneyim kazanm?? tercümanlardan olu?maktad?r.Roma’dan sonras?nda Müslümanlar?n temiz?nlar?na u?rayan ?spanya, ?slam felsefecilerinin ilmini yayd??? bir özek olmu? ve ayd?nlanma ça??n?n temelleri bu felsefecilerin

read more